7 دیدگاه شگفت انگیز در مورد نبوغ

نبوغ لغتی است که امروزه زیاد به کار می رود و به معنای توانایی ایجاد جهش به سمت نوآوری است. اریک وینر، در حالیکه نظریه قدیمی را رد می کند که بیانگر این بود که نبوغ تنها محصول ژنتیک است، بیان می کند که چرا زندگی در مکان و زمانی که شکوفایی نبوغ را تشویق …

7 دیدگاه شگفت انگیز در مورد نبوغ ادامه »