چند ساعت بازی های کامپیوتری به کودکان اجازه دهیم؟

بازی‌های کامپیوتری احتمال دارد مهارت‌های حرکتی کودک، زمان عکس‌العمل و حتی فعالیت‌های آکادمیک او را تحکیم کنند، ولی بررسی‌های مشخص کرده اند که بازی بیشتر از اندازه میتواند با اختلالات اجتماعی و رفتاری رابطه‌ی مستقیم داشته باشد. پژوهشگران اسپانیایی متوجه شدند که پیشرفت مهارتی دست کم با ۸ ساعت در هفته ممکن است و کودکانی …

چند ساعت بازی های کامپیوتری به کودکان اجازه دهیم؟ ادامه »