10 نشانه یک رابطه سالم

  1) شما و شریک زندگی تان دارای اهداف و ارزش های یکسان و شبیه به هم هستید و برای رسیدن به این اهداف با هم متحد بوده و پایدار و محکم عمل می کنید.   2) حس قوی از اعتماد بین شما وجود دارد. شما همه چیز را آشکارا ]چه خوب چه بد و …

10 نشانه یک رابطه سالم ادامه »