آیا می توان به نحوه پایداری خود را شادتر ساخت؟(بخش اول )

در این مطلب به قسمتی از از معامله فوق یعنی «شرایط زندگی + دامنه از پیش تعیین شده = شادی» می پردازیم و« عوامل تحت کنترل ارادی» که از مهمترین موضوع ها در روانشناسی مثبت گرا به حساب می آید در مطالب بعدی آورده خواهد شد.

آیا می توان به نحوه پایداری خود را شادتر ساخت؟(بخش اول ) بیشتر بخوانید »