آیا می توان به نحوه پایداری خود را شادتر ساخت؟(بخش اول )

در این مطلب به قسمتی از از معامله فوق یعنی «شرایط زندگی + دامنه از پیش تعیین شده = شادی» می پردازیم و« عوامل تحت کنترل ارادی» که از مهمترین موضوع ها در روانشناسی مثبت گرا به حساب می آید در مطالب بعدی آورده خواهد شد.