عشق مادرانه

  محبت ورزی به کودک در اوان زندگی ممکن است به او کمک نمايد تا هیپوکامپ، منظقه ای مهم در مغز درگیر با یادگیری، حافظه و واکنش در برابر فشارهای عصبی، بزرگتر شود، این نتیجه گیری یك پژوهش تازه است. پژوهش های حیوانی در گذشته نشان داد که پشتیبانی مادرانه در رشد هیپوکامپ، تولید سلول …

عشق مادرانه ادامه »