آیا می توان همراه با مصرف دارو از نوروفیدبک هم استفاده کرد؟

آیا می توان همراه با مصرف دارو از نوروفیدبک هم استفاده کرد؟   اغلب مراجعینی که به ما جهت درمان غیردارویی و مخصوصا نوروفیدبک مراجعه میکنند میپرسند که آیا میشود همراه با مصرف دارو از نوروفیدبک هم استفاده کرد؟ به طور معمول، بیش از نیمی از افرادی که نوروفیدبک را شروع  میکنند دارو مصرف می کنند …

آیا می توان همراه با مصرف دارو از نوروفیدبک هم استفاده کرد؟ ادامه »