روان درمانی  دربرابر  دارودرمانی

  درمان  افسردگی، اضطراب و سایر بیماریهای روانی     امروزه، انتخاب بین دارو درمانی و روان درمانی در درمان بیماریهای روحی به چالشی اساسی برای افراد تبدیل شده است.   برخی از بیماران به دلیل تاثیر و عوارض جانبی داروها در انتخاب آن دچار شک و تردید می شوند. به عبارت دیگر، ممکن است …

روان درمانی  دربرابر  دارودرمانی ادامه »