داروهای مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای اختلال بیش فعالی

داروهای محرکی که مورد تایید سازمان دارو آمریکا می باشد : آدرال، فلوکالین،ویوانس،کانسرتا،کوآلیوانت  Adderall XR, Focalin XR, Vyvanse, Quillivant XR, Concerta) و داروهایی که غیر محرک هستند و مورد تایید نیز می باشند : استراترا(Strattera) در بعضی موارد پزشکان ممکن است که در مورد کودکان از داروهای دیگری نیز استفاده کنند مانند داروهای ضد افسردگی و داروهای ضد فشار خون …

داروهای مورد تایید سازمان غذا و داروی آمریکا برای اختلال بیش فعالی ادامه »