آشنایی با داروی ریواستیگمین یا اگزلون ( rivastigmine،Exelon)

آشنایی با داروی ریواستیگمین یا اگسلون ( rivastigmine،Exelon) :عوارض جانبی ،موارد کاربرد، دوز دارو اگزلون به صورت کپسول و همچنین برچسب پوستی در دسترس است. اشکال دارویی موجود : کپسول های  0.5 و 1و  1.5 و  3و  4.5و  6 میلیگرمی دوز تجویز اکسلون : با حدود 1 میلیگرم دوبار در روز شروع شود و دوز …

آشنایی با داروی ریواستیگمین یا اگزلون ( rivastigmine،Exelon) ادامه »