آیا داروی خوراکی برای ام اس نیامده است؟

از تزریق خسته شده ام˓داروی خوراکی برای ام اس چیست؟ فینگولیمود fingolimod یک داروی خوراکی است که اخیرا برای درمان انواع عود کننده مولتیپل اسکلروزیس (MS) استفاده می شود. این داروMSرا درمان نمی کنند، اما ممکن است برخی از اثرات ناتوان کننده و تعداد حملات بیماری را کاهش دهد. برای اولین دوز fingolimod را باید …

آیا داروی خوراکی برای ام اس نیامده است؟ ادامه »