ارتباط میان داروی استاتین و از دست دادن حافظه

طبق گفته پزشکان مصرف داروی استاتین و غیر استاتینی درصد فراموشی را افزایش می دهد. بر طبق مطالعاتی که صورت […]

ارتباط میان داروی استاتین و از دست دادن حافظه بیشتر بخوانید »