لیست داروهایی که باعث خواب آلودگی میشوند

بعضی داروهایی که میتوانند سبب خواب آلودگی روزانه شوند عبارتند از: داروهای ضد تشنج – مانند فنی توئین (دیلانتین)، کاربامازپین ( تگرتول)،گاباپنتین، پره گابالین داروهای ضد افسردگی سه حلقه ای مانند آمی تریپتیلین،  نورتریپتیلین و میرتازاپین  داروهای ضد روان پریشی برای مثال، تیوریدازین، کویتاپین، الانزاپین (Zyprexa)،  و ریسپریدون داروهای مورد استفاده در درمان بیماری پارکینسون به عنوان …

لیست داروهایی که باعث خواب آلودگی میشوند ادامه »