شیوه های نوین مبارزه با داروهای اعتیاد آور

همواره این جمله را به یاد داشته باشید: تا زمانی که زندگی هست، امید هم هست. در واقع، هنوز کور سوی امیدی برای مبارزه با اعتیاد به مواد مخدر و ریشه کن کردن این بیماری از روی زمین وجود دارد. گزارشات بدست آمده از مراکز کنترل بیماری و پیشگیری در سال 2013 نشان می دهد …

شیوه های نوین مبارزه با داروهای اعتیاد آور ادامه »