سوال در داروخانه: داروی جدیدی برای میگرن نیامده است؟!

هفته پیش برای خرید دارویی در داروخانه ای در تهران بودم که خانم میانسالی با سردردی نسبتا شدید و در حالی که سرش را گرفته بود به داخل داروخانه آمد و از فروشنده پرسید: داروی جدیدی برای میگرن نیامده است؟ من همه داروها را امتحان کرده ام اما هیچکدام دیگر موثر نیستند! فروشنده داروخانه هم …

سوال در داروخانه: داروی جدیدی برای میگرن نیامده است؟! ادامه »