حقایقی در مورد جیغ کشیدن در خواب

در کودکان و معمولاً در خواب سنگین دیده میشود. میتواند همراه با راه رفتن در خواب باشد. معمولاً فرد با یک صدای جیغ بلند از خواب بیدار می شود و در یک مرحله بین خواب و بیداری حرکاتی غیرعادی انجام میدهد. این حالت معمولاً همراه با ترس شدید است معمولاً افراد در هنگام صبح، حملات …

حقایقی در مورد جیغ کشیدن در خواب ادامه »