خیره شدن به درو دیوار!

سوال: گاهی به جایی خیره می شویم و مدتی در این دنیا نیستم و هرچه که خانواده ام می گویند […]

خیره شدن به درو دیوار! بیشتر بخوانید »