اگر خیانت کنید حتما روزی رسوا خواهید شد!

داشتن یک رابطه آرام وخوب و پایدار بودن چنین رابطه ای کمی تخیلی است اما نشدنی نیست اما بودن در شرایط سخت را بهتر است درست مدیریت کرد و مهم نحوه پاسخگویی ما است. وقتی در رابطه هیچ گونه ثباتی وجود ندارد ناخودآگاه به ورطه نابودی کشیده میکشد و حتی ممکن است بر روی کار …

اگر خیانت کنید حتما روزی رسوا خواهید شد! ادامه »