خود شیفتگی مزمّن

خود شیفتگی مزمّن : ده علامتی که نشان می دهد با یک نارسیست در ارتباطید

اگر شخصی در طول زندگی به شدت تحسین شده باشد و به او گفته باشند که از سایر کودکان بهتر است،احتمالا به نارسیسیسم مبتلا شود