مقابله با ناهنجاری اجتماعی: افسردگی

بسیاری از مردم درک درستی از بیماری افسردگی ندارند. در نتیجه، افراد مبتلا به بیماری افسردگی ناگزیر به مقابله با این جو ایجاد شده در جامعه می شوند. در اینجا ما به راهکارهای غلبه بر این دسته از استنباط ها و باورهای نادرست رایج در جامعه می پردازیم. علاوه بر کشمکش درونی فرد با خودش، …

مقابله با ناهنجاری اجتماعی: افسردگی ادامه »