استمنا در کودکان پیش از دبستان

اگر ببنید که فرزندتان در حال خودارضایی و استمنا است، واکنشتان چیست؟