در مورد فقر وفحشا شنیده ایم ، اما واقعا فحشا چیست؟

  فحشا را می توان به عنوان بر اوردن خواهشهای جنسی در برابر پول یا یک منفعت تعریف کرد. در واقع روسپی یا فاحشه به کسی گفته میشود که صرفا برای بدست آوردن یک منفعت از قبیل پول یا موقعیت و … بدون انتخاب و علاقه جنسی تن به رابطه جنسی میدهد. واژه روسپی یا …

در مورد فقر وفحشا شنیده ایم ، اما واقعا فحشا چیست؟ ادامه »