آنچه در تخت خواب می خواهید را چگونه بیان کنید

اصلاً آیا می دانید که چرا باید چیزی را که در تخت خواب دوست دارید، بخواهید؟ برای اینکه شما ارزش آن را دارید. نباید خودتان را به هر دلیلی یا به خاطر هر کسی کوچک تصور کنید. کار ساده ای نیست و یا شاید نتوانید تمام آنچه می خواهید را بدست آورید، اما با بیان آنها به …

آنچه در تخت خواب می خواهید را چگونه بیان کنید ادامه »