اثرات شگفت انگیز خواب بر گرسنگی

اثرات شگفت انگیز خواب بر گرسنگی خواب کم باعث گرسنگی و در نتیجه پر خوری و اضافه وزن است. مطالعه ایی باعث شگفتی محققان شد، زیرا برای این حالت “دلیلی بیولوژیکی” یافته است!!! بر اساس این تحقیق، کمبود خواب باعث تغییرات هورمونی است که این تغییرات در زنان و مردان متفاوت می باشد. در ابتدای …

اثرات شگفت انگیز خواب بر گرسنگی ادامه »