چرت نیمروزی، خوب یا بد؟

در مجموع با دانش کنونی مغز و اعصاب ، بنظر می رسد که در مجموع خواب نیمروزی کمتر از 90 دقیقه اثرات مفید روی بدن وخواب نیمروزی بالای 90 دقیقه اثرات مضری داشته باشد. در بسیاری مطالعات دیده شده که خواب نیمروزی حدود 1 ساعته می تواند حدود 10٪ قدرت یادگیری را بهبود ببخشد. نتایج …

چرت نیمروزی، خوب یا بد؟ ادامه »