ایا بیش از حد خوابیدن باعث بروز اثرات مخرب بر جسم و ذهن میشود؟

  جهت پاسخ به این سوال  باید مقدار طبیعی خواب خود را دانست، این مقدار به حدی است که باعث نیرو بخشی در فرد در صبح و در نتیجه وی می تواند عملکردی مناسب داشته باشد. در صورتی که کمتر از این میزان نرمال بخوابید ، باید منتظر بروز پیامدهای ناشی از این محرومیت خواب …

ایا بیش از حد خوابیدن باعث بروز اثرات مخرب بر جسم و ذهن میشود؟ ادامه »