آیا الگوی خواب در اشخاص مسن طبیعی ،متفاوت است؟

  الگوهای خواب در اشخاص مسن طبیعی متفاوت از الگوهای خواب در افراد جوان است به خصوص برنامه 24 ساعته ی خواب – بیداری در افراد مسن کمی متفاوت است در اشخاص مسن ، پیشرس بودن فاز خواب وجود دارد. بدان معنا که اشخاص مسن زود به رختخواب رفته و زود هم از خواب بیدار …

آیا الگوی خواب در اشخاص مسن طبیعی ،متفاوت است؟ ادامه »