بهداشت خواب چیست ؟

بیشتر افراد در خصوص بهداشت و یا بهداشت دندان ها و موارد مشابه اطلاعات خوبی دارند ولی نمیدانند بهداشت خواب چیست . بهداشت خواب به عادتها و رفتار های مثبت و منفی اشاره دارد که بر خواب موثرند و به دو دسته ی بهداشت خوب و بهداشت ناکافی تقسیم میشوند . بهداشت ناکافی شامل تمام رفتار …

بهداشت خواب چیست ؟ ادامه »