هشدارهای مربوط به زولپیدم

زولپیدم به عنوان خواب آوری است که در گروه آوربنزودیازپین ها قرار می گیرد که برای درمان کوتاه مدت بی خوابی مورد استفاده قرار می گیرد. زولپیدم بر روی مواد شیمیایی موجود در مغز که به خاطر عدم تعادل باعث بی خوابی شده اند، تاثیر می گذارد و به وسیله ی ایجاد تعادل در این …

هشدارهای مربوط به زولپیدم ادامه »