خبر خوب برای خوابالوها!

به نظر شما جمله زیر تا چه حد صحیح است؟ کسانی که معمولاً شبها دیر به رختخواب میروند و صبح ها نیز تا نزدیک ظهر میخوابند،  افرادی تنبل هستند که نمیتوانند در جامعه موفق باشند! در سالهای اخیر دانشمندان متوجه شده اند بعضی افراد صبحگاهی اند و بعضی شامگاهی! و این موضوع ممکن است توسط …

خبر خوب برای خوابالوها! ادامه »