مخچه و خلاقیت

بنا بر تحقیقات انجام شده در دانشگاه استانفورد که در تاریخ 28 می سال 2015 به چاپ رسید ,مخچه میتواند نقش موثری در ایجاد خلاقیت در فرد داشته باشد . در مطالعات گذشته ,نیمکره راست بخش پدید اورنده ی خلاقیت شناخته میشد ولی دانش جدید این فرضیه  را رد کرده و وجود خلاقیت را به …

مخچه و خلاقیت ادامه »