ارتباط خلاقیت با هوش

برخی از ابزار و تکنیک هایی وجود دارد که می تواند به خلاق شدن افراد کمک کرد و به طور کل راه هایی برای افزایش ظرفیت خلاقیت وجود دارد اما اطلاعاتی در دسترس است که بر اساس مطالعه دو قلوهای همسان بدست امده است و آن این است که خلاقیت با هوش بالا ارتباط ژنتیکی …

ارتباط خلاقیت با هوش ادامه »