آسیب نخاعی از تعریف تا درمان

آسیب نخاعی تعریف صدمه به هر نقطه از طناب نخاعی یا اعصاب پایینی کانال نخاعی  که اغلب با تغییرات دائمی […]

آسیب نخاعی از تعریف تا درمان بیشتر بخوانید »