آزبست موجود در گچ رنگی: باید نگران کودکانمان شویم؟

آزبست موجود در گچ رنگی: باید نگران کودکانمان شویم؟ سازمان محیط زیست جهانی گچهای رنگی مورد استفاده توسط کودکان را مورد آزمایش قرار داد تا از وجود و یا عدم وجود آزبست در آنها اطمینان حاصل کند. 4 مارکی که نتایجشان مثبت بود عبارتند از: Amscan Disney Mickey Mouse Clubhouse (گچ رنگی میکی موس) تولیدی شرکت Greenbriar …

آزبست موجود در گچ رنگی: باید نگران کودکانمان شویم؟ ادامه »