خطای دید و انواع آن

  ادراک تصاویر به صورتی متفاوت از واقعیت آن را، خطای دید می گویند. سه نوع خطای دید وجود دارد: _  خطای دید شناختی: تداخل نا خودآگاه فرد و تصورات او از دنیای اطراف، شایعترین نوع این خطا: دید ناشی از ابهام یا دو پهلویی تصویر است مانند خطای دید« روبین»  صورت یا گلدان. _  …

خطای دید و انواع آن ادامه »