ارتباط بین آلودگی هوا و خشونت

شاید این سوال را هر روز از خود بپرسید که چرا مردم در تهران و شهرهای بزرگ اینقدر عصبی اند؟ چرا تا تصادفی به وقوع می پیوندد با یک وسیله سنگین به هم حمله می کنند. شاید فرضیه زیر توجیهی برای این اتفاق باشد. در سال 1990 در آمریکا جرم و جنایت به اوج خودش …

ارتباط بین آلودگی هوا و خشونت ادامه »