چرا مدام احساس خستگی مفرط می کنم ؟

خستگی مفرط خستگی مفرط : اگر همیشه تا آخرین لحظه های ممکن در تخت می مانید و بعد به زحمت بیدار می شوید،ممکن است گاهی از خود سوال کنید “آخه چرا من همیشه خسته م؟” یا اینکه اوضاع به ترتیبی پیش برود که دیگر انرژی نداشته باشید که کارهای خود را به خوبی سابق انجام …

چرا مدام احساس خستگی مفرط می کنم ؟ ادامه »