سندرم خستگی مزمن و شکلات تلخ

  اگراز سندرم خستگی مزمن رنج می برید به خوبی خواهید دید که نشانه هایتان به طور قابل توجهی با مصرف مرتب شکلات تلخ کاهش می یابد . شکلات تلخ شامل کاکائوی خالص بدون شیر می باشد.     پروفسورKIN آزمایشی را بر روی تعدادی از بیماران ام.اس انجام داد . به نیمی از آنها …

سندرم خستگی مزمن و شکلات تلخ ادامه »