ایا می دانستید خروپف پس از نوشیدن الکل شدیدتر میشود؟

 جهت درک پاسخ این سوال، ابتدا باید مکانیسم خروپف را مورد بررسی قرار داد ،خروپف در اثر کاهش تون عضلانی در زبان و سایر عضلات گلو که باعث کوچک شدن مجاری هوایی فوقانی میشود ،ایجاد میشود. الکل تاثیر کاهش دهنده ی مستقیمی بر این عضلات داشته و باعث کاهش بیشتر تون عضلانی میشود . در …

ایا می دانستید خروپف پس از نوشیدن الکل شدیدتر میشود؟ ادامه »