جراحی خروپف و کلینیک خروپف

uvulopalatopharyngoplasty اوولوپالاتوفارنگوپلاستی | جراحی خروپف | جراحی خرخر

جراحی خروپف UPPP مخفف پزشکی برای uvulopalatopharyngoplasty است، جراحی که شامل حذف بافت نرم پشت گلو، از جمله زبان کوچک، تونسیل ها و گاهی اوقات بافت نرم در پشت گلو است. تنسیلکتومی و آدنوئیدکتومی گاهی اوقات طی همین جراحی و همزمان انجام می شود. این جراحی به منظور درمان آپنه انسدادی خواب انجام می شود، …

uvulopalatopharyngoplasty اوولوپالاتوفارنگوپلاستی | جراحی خروپف | جراحی خرخر ادامه »