سلامت شناختی در سالمندان با تمرینات مغزی – مرکز نوروفیدبک 

سلامت شناختی در سالمندان با تمرینات مغزی – مرکز نوروفیدبک    در ابتدای کهنسالی تغییرات ظریف و ضعیف هستند: به […]

سلامت شناختی در سالمندان با تمرینات مغزی – مرکز نوروفیدبک  بیشتر بخوانید »