ختنه کردن زنان

حقایق اولیه و مهم  _ ختنه زنان (Female genital mutilation- FGM) به تغییر شکل دادن و یا آسیب رساندن به […]

ختنه کردن زنان بیشتر بخوانید »