مقصر مشکلات خانواده، کیست؟

در جهان نیوتونی، سخن گفتن از علیت خطی بجا است. یعنی اینکه ما بگوییم: “الف” باعث “ب” می شود و […]

مقصر مشکلات خانواده، کیست؟ بیشتر بخوانید »