مقصر مشکلات خانواده، کیست؟

در جهان نیوتونی، سخن گفتن از علیت خطی بجا است. یعنی اینکه ما بگوییم: “الف” باعث “ب” می شود و “ب” هم باعث “ج” می شود. اما در روابط انسانی این الگوی توپ بیلیارد که مدعی است نیرو فقط در یک جهت حرکت می کند و در مسر خود تمامی اشیا را تحت تاثیر قرار …

مقصر مشکلات خانواده، کیست؟ ادامه »