خارش بدن در سالخوردگی

همه ما در نتیجه آلرژی یا گزش حشرات دچار خارض بدن شده ایم اما در سالخوردگان نسبت به انواع دیگر خارش های بدن ،مستعد تر میشویم ، این مشکلی که باعث پریشانی ما میشود میتواند نشانی از بیماری هم باشد.