حواس

آنوسمی (از دست دادن بویایی)

از دست دادن بویایی( فقدان حس شامه) می تواند جزئی یا کامل باشد. اگر چه از دست دادن کامل بویایی نسبتا نادر است ولی از دست دادن بویایی می تواند بسته به علت بصورت موقت یا دائمی باشد. اگر چه از دست دادن بویایی گاهی اوقات می تواند نشانه ای از یک بیماری جدی باشد،ولی لزوما …

آنوسمی (از دست دادن بویایی) ادامه »