بهبود رشد مغز کودکان با تحریکات حسی

میتوان با اسباب  بازی های متفاوتی به بهبود رشد مغز کودک کمک کرد و در این میان تحریک حواس پنجگانه بیشترین تاثیر را دارند . تحریک حسی  تحریکات محیطی متفاوتی میتوانند به رشد ذهنی کودک کمک نمایند و باعث پیشرفت صحیح مغزی وی شوند .این شرایط میتواند توسط خود انها و یا والدین انها بوجود اید .مثلا …

بهبود رشد مغز کودکان با تحریکات حسی ادامه »