تاثیر تروما بر زندگی و شخیصت افراد

به یاد دارم زمانی را که به عنوان دانشجوی سال دوم در کلاس روانشناسی شخصیت نشسته بودم و از استاد پرسیدم که آیا سختی ها می توانند افراد را تغییر دهند. او سرش را تکان داد و سپس توضیح داد که چگونه درگیری های شدید خانوادگی می تواند اثرات روانی بر روی فرد بگذارند. در …

تاثیر تروما بر زندگی و شخیصت افراد ادامه »