چه زمانی لازم است درمان پیشگیری کننده برای سردرد میگرن شروع شود؟

      در موارد زیرلازم است  درمان  پیشگیری  برای سردرد میگرن  شروع شود: • فراوانی حملات میگرن بیشتر از 2  باردر هر ماه • مدت زمان حملات فردی بیش از 24 ساعت • سردرد باعث اختلال عمده ای در شیوه زندگی بیمار شود، . اختلال در زندگی  قابل توجه  باشد و  بیش از 3 …

چه زمانی لازم است درمان پیشگیری کننده برای سردرد میگرن شروع شود؟ ادامه »