اینها می تواند نشانه های تشنج باشد!

ممکن است در طی روز چند لحظه ناگهان دچار توقف فکر و رفتار شوید! یا رفتارهای عجیب و غریب داشته […]

اینها می تواند نشانه های تشنج باشد! بیشتر بخوانید »