چگونگی درمان حملات اضطراب (Anxiety Attack)

فردی که دچار تشویش و اضطراب شده است، از احساس بيم و نگراني شديد همراه با لرزه و عرق ريزى رنج می برد و تصور می کند که در همان دم دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست میدهد. علائم بیماری عبارتند از: درد قفسه سینه، احساس از دست دادن هشیاری و …

چگونگی درمان حملات اضطراب (Anxiety Attack) ادامه »