ترنس یا تراجنسیتی به چه معناست؟

زمانی که یک کودک متولد می شود، یا دختر یا پسر است. جنسیت یک انسان براساس بیولوژی تعیین می شود […]

ترنس یا تراجنسیتی به چه معناست؟ بیشتر بخوانید »